Statut fundacji

STATUT FUNDACJI „FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • §1
 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste”, zwana w dalszej części Statutu “Fundacją”, ustanowiona została w Warszawie, dnia 21 listopada 2007r roku przez Fundatorów – Annę i Jakuba Bierzyńskich, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Nurkowskiego w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie ul. Postępu 18 B 02-676 Warszawa, za repertorium A nr 29547/2007

 

 1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 46/1991 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

 • §2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

 • §3

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

 

 • §4
 1. Fundacja może posiadać oddziały oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

 • §5

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 • §6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

 

ROZDZIAŁ II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

 • §7

Celem Fundacji jest działanie w zakresie: 1. wspierania edukacji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich2. dożywiania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich 3. prowadzenia zielonych szkół, wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich 4. prowadzenia świetlic pobytu dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich 5. wspierania innych fundacji lub programów i inicjatyw prowadzonych w celach pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologia społeczną i rodzin ubogich 6. wspierania domów dziecka7. fundowania stypendiów dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną i rodzin ubogich

 

 • §8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej osobom fizycznym i prawnym, a także podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej, przyczyniającym się do realizacji celu Fundacji,
 2. organizowanie i finansowanie seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
 4. fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w zakresie objętym celem Fundacji,
 5. propagowanie i rozwijanie wiedzy w zakresie objętym celem Fundacji,
 6. inicjowanie i wspieranie organizacji imprez w zakresie objętym celem Fundacji,
 7. inicjowanie i realizacja oraz finansowanie współpracy z mediami w propagowaniu osiągnięć będących wynikiem działań Fundacji,
 8. organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów studialnych w zakresie objętym celem Fundacji,
 9. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom, w szczególności organizacjom pozarządowym oraz osobom prywatnym, działającym w przedmiocie zbliżonym z celem Fundacji,
 10. współpracę z osobami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celem Fundacji,
 11. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i za granicą,
 12. zbiórki publiczne,
 13. prowadzenie pomocy prawnej, finansowej i innej osobom fizycznym lub prawnym w zakresie objętym celem fundacji,
 14. sponsorowanie i wspieranie w sposób materialny i niematerialny działań podmiotów mających na celu realizację celów statutowych Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

 • §9

Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora na realizację celu Fundacji w kwocie 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) złotych, które są funduszem założycielskim Fundacji, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

 • §10

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
 3. odsetek bankowych,
 4. majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

 

 • §11
 1. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Dochody ze zbiórek publicznych nie mogą być przeznaczone na organizację i działalność Fundacji a jedynie na bezpośrednią realizację celów statutowych Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
 5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 6. Fundacja nie może:
 7. a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie organów pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 8. b) przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 9. c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 10. d) nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 • §12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

 

 • §13

Organami Fundacji są:

Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana “Radą”

Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany “Zarządem”

 

 

 • §14
 1. Rada jest organem inicjatywnym, nadzorczym i kontrolnym Fundacji, w sprawach przewidzianych w Statucie. Członkiem Rady może być Fundator.
 2. Rada składa się z dwóch osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołanych przez Fundatorów.
 3. Członkostwo Rady ustaje wskutek:
 4. odwołania przez Fundatora z ważnych przyczyn,
 5. śmierci członka,
 6. pisemnego zrzeczenia się członkostwa,

 

 • §15

Do zakresu działalności Rady należą:

 1. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach działalności Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu,
 2. promowanie Fundacji, przyczynianie się do pozyskiwania środków na działalność oraz wspomaganie realizacji jej celów statutowych,
 3. stały nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
 4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium,
 6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
 7. ustalanie wytycznych działania Zarządu dotyczących kierunków działania Fundacji,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 9. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu, powoływanego przez Fundatora,
 10. zatwierdzanie planów i programów działania Fundacji,
 11. zatwierdzanie regulaminów, nagród i tytułów honorowych Fundacji,
 12. wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
 13. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji.

 

Posiedzenia Rady zwołuje się co najmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu.

 

Rada podejmuje uchwały przy obecności wszystkich członków, zwykłą większością głosów – przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

 • §16

Członkowie Rady:

 • nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z członkami zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 • nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie wynagrodzenia.

 

 • §17
 1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób powołanych przez Radę na okres dwóch lat, z zastrzeżeniem § 27.

2.Rada może powoływać i odwoływać poszczególnych członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesa). Rada może odwołać członka Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesa) również przed upływem dwuletniej kadencji.

 1. Prace Zarządu organizuje Prezes Zarządu, jeśli jest powołany, lub wybrani przez Zarząd członkowie, w przypadku niepowołania Prezesa Zarządu, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę

4.Fundator może być członkiem Zarządu.

 

 • §18
 1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, lub w przypadku jego niepowołania – wybrany przez Zarząd członek Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem; zawiadomienie powinno zawierać prządek obrad.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

 • §19

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji, z zastrzeżeniem uprawnień Rady, określonych w Statucie, we wszystkich sprawach Fundacji; w szczególności Zarząd:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. sprawuje zarząd majątkiem.

 

 • §20

Do występowania, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z tym że złożenie oświadczenia woli obejmującego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości powyżej 10.000 PLN złotych wymaga uprzedniej zgody Rady Fundacji.

 


ROZDZIAŁ V
ZMIANY W STATUCIE

 • §21

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji, za wyjątkiem jego rozszerzenia.

 

 • §22

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 • §23
 1. W przypadku gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

 

 1. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

 • §24

W sprawach połączenia decyduje Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI

 

 • §25
 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Zarządu, chyba że Fundator wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

 

 • §26

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.

 

 • §27

Pierwszy Zarząd Fundacji jest powołany przez Fundatorów.

 

 • §28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

 

 

Statut Fundacji, plik do pobrania.

Statut Fundacji

 

admin

Możliwość komentowania została wyłączona.